event1
Veiligheid en gezondheid

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken.   broekie
Daarbij zien ze geen gevaar. Het gedrag van kinderen in relatie tot hun omgeving staat dan ook centraal in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, de procedures van ons kwaliteitshandboek, waar ook het pedagogischbeleid een onderdeel van is.

In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kindercentrum Broekie wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Dit nieuwe beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018 en zal indien nodig jaarlijks geactualiseerd worden.

Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

De Directie is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.