event1
Pedagogisch beleid & kwaliteit

Pedagogisch beleid en het kwaliteitshandboek

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hebben ieder een eigen pedagogisch beleidsplan, op de hoofdlijnen zijn ze hetzelfde, zij geven immers als uitgangspunt dezelfde visie weer. Daar waar nodig zijn ze specifiek geschreven voor de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf. Beide beleidstukken zijn een wezenlijk onderdeel van ons kwaliteitshandboek.
In het kwaliteitshandboek zijn onze procedures en beleidstukken vastgelegd en het dient als leidraad voor ons en onze medewerkers. Dit kwaliteitshandboek is altijd aan aanpassingen onderhevig, enerzijds door nieuwe inzichten, anderzijds door veranderingen in de wet en regelgeving ( Wet Kinderopvang ).
Het kwaliteitshandboek is voor ieder ouder ter inzage, een exemplaar van het pedagogisch beleid is altijd op te vragen en via deze site in te zien.

Klik op de onderstaande link om een pedagogisch beleid in te zien of te downloaden;

Pedagogisch beleidsplan KDV
Pedagogisch beleidsplan BSO

 

Stimulering en volgsysteem ontwikkeling op het kinderdagverblijf

Kindercentrum Broekie gebruikt hiervoor het Ontwikkeling programma en Kind volgsysteem KIJK! 0-12 jaar. KIJK! is ontwikkelt voor baby/dreumesen, peuters, kleuters en schoolkinderen van 4-12 jaar. Dit biedt mogelijkheden voor de doorgaande lijn van de kinderopvang naar de basisschoolleeftijd. Wij vinden KIJK! het meest volledig observatiesysteem dat qua werkwijze prima aansluit bij de meeste systemen die in de basisscholen worden gebruikt.

Verder wil kindercentrum Broekie systematisch het welbevinden van kinderen kunnen volgen. En van onze pedagogische medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij de ontwikkeling gericht stimuleren om tijdig achterstand of voorsprong te signaleren. KIJK! brengt de totale ontwikkeling van het kind in kaart. Daarbij is de sociaal emotionele basis van het kind voorop gezet, vanuit de visie dat een kind zich pas ontwikkelt als het lekker in zijn vel zit.

( warme ) Overdracht Basisschool;

Als een kind vier jaar wordt gaat het een volgende levensfase in, het gaat immers voor het eerst naar school! Ook dit is weer een spannende tijd voor het kind en u als ouder/ verzorger. Uw kind heeft hoogst waarschijnlijk al van onze kinderopvang gebruik gemaakt. Indien dat het geval is geweest, dan wordt de ontwikkeling van uw kind door ons bijgehouden. Deze ontwikkeling wordt in het 4e levensjaar in een overdrachtsformulier opgenomen en aan de basisschool overgedragen. Als er in de ontwikkeling of anderszins aanleidingen zijn, zal het zo zijn dat wij het kind en het overdrachtsformulier persoonlijk met de school bespreken. In belang van het kind is deze overdracht Stimulering en volgsysteem ontwikkeling op het kinderdagverblijf.
Kindercentrum Broekie gebruikt hiervoor het Ontwikkeling programma en Kind volgsysteem KIJK! 0-12 jaar. KIJK! is ontwikkelt voor baby/dreumesen, peuters, kleuters en schoolkinderen van 4-12 jaar. Dit biedt mogelijkheden voor de doorgaande lijn van de kinderopvang naar de basisschoolleeftijd. Wij vinden KIJK! het meest volledig observatiesysteem dat qua werkwijze prima aansluit bij de meeste systemen die in de basisscholen worden gebruikt.

Ouderbeleid

Om de twee leefwerelden van het kind op elkaar aan te laten sluiten overleggen ouders/verzorgers en leidsters regelmatig met elkaar. Er moet sprake zijn van een uitwisseling van informatie. Alleen als ouders/verzorgers weten wat er in een groep gebeurt, kan er sprake zijn van een gedeelde opvoeding. Vanaf het wennen tot het vertrek naar de basisschool hebben leidsters een sturende rol bij de ouder/verzorger contacten. Zij zullen de ouders informeren als er zorgen zijn bij de ontwikkelingen van een kind en adviseren bij eventueel te treffen maatregelen.

Oudercommissie

Kindercentrum Broekie beschikt ook over een oudercommissie. De oudercommissie heeft invloed op en geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken in relatie tot het beleid van de kinderopvang bij ons kindercentrum. Bij inschrijving wordt de ouder al gevraagd of deze geïnteresseerd is in deelname van deze commissie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Miv. 2012 is iedere organisatie en medewerker verplicht deze meld code te hanteren! Wij gebruiken het landelijke protocol voor kindermishandeling voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Klachtenregeling, ouders en oudercommissie

Interne klachtafhandeling;
Helaas is het altijd mogelijk dat u niet geheel tevreden bent. Wij streven er dan ook naar om een zo open en transparant mogelijke dienstverlening aan te bieden. Dat geldt uiteraard ook in de behandeling van klachten.
Heeft u een klacht wegens;

 • Een gedraging van de directie of een bij Kindercentrum Broekie werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
 • Of de overeenkomst.

Wij stellen het dan erg op prijs als u uw klacht bij ons volgens de procedure Interne klachtafhandeling, zoals beschreven in de leveringsvoorwaarden en het informatieboekje, indient.
In de leveringsvoorwaarden en het Informatieboekje zijn de procedures voor het indienen van een interne en/of een externe klacht nader omschreven, deze kunt ook vinden onder het tabblad “Inschrijven en Formulieren”.

Externe klachtafhandeling;
Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet correct hebben afgehandeld heeft u de mogelijkheid uw klacht  in te dienen bij onze externe klachtencommissie, hiervoor zijn wij aangesloten bij de landelijke geschillencommissie voor de kinderopvang. Voor de te volgen procedure verwijzen wij u ook naar de Leveringsvoorwaarden en het Informatieboekje, deze kunt ook vinden op deze website onder het tabblad “Inschrijven en Formulieren”. Tevens vindt u hieronder de procedure verkort weergegeven 

 

Procedure Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na
  de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
  dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via (www.degeschillencommissie.nl) en wordt desgevraagd toegezonden.
  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in het informatie boekje en in ons kwaliteitshandboek bij ons op het kindercentrum.

Jaaroverzicht

Jaarlijks wordt er van het voorafgaande jaar een Jaaroverzicht klachtenregistratie opgesteld waarin alle schriftelijk vastgelegde klachten van het kindercentrum, maar ook die door De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn vastgelegd.
Het jaaroverzicht is openbaar en voor iedereen in te zien op het kindercentrum ( in de map ” klachten registratie “).
Tevens wordt het jaaroverzicht ter beschikking aan de Oudercommissie en de GGD gesteld.
Voor ouders en de oudercommissie zijn wij voor de externe klachtenprocedure aangesloten bij de Geschillencommissie van de branchevereniging kinderopvang.

broekie